Zakończenie realizacji zadania „Plenery ekologiczne dla dzieci w PPN”

Szanowni Państwo, informujemy, że z dn. 30.09.2022 r. zakończyliśmy realizację projektu „Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym”. Rezultaty projektu przedstawiają się następująco:

  • 10 wyjazdów uczniów z Lublina do Poleskiego Parku Narodowego dla łącznie 200 osób;
  • 20 godzin godzin plenerowych warsztatów ekologicznych przeprowadzonych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
  • 20 godzin godzin plenerowych warsztatów ekologicznych przeprowadzonych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Dzięki udziałowi w plenerowych warsztatach ekologicznych dzieci i młodzież miały okazję na bezpośredni kontakt z przyrodą, rozwinięcie aktywności poznawczej i fizycznej, zwiększenie wiedzy i zainteresowania atrakcjami przyrodniczymi i turystycznymi Lubelszczyzny, zrozumienie problemów ochrony środowiska. Dodatkowo zadanie wpłynęło pośrednio na najbliższe otoczenie każdego ucznia, szczególnie w zakresie kształtowania w rodzinach i gospodarstwach domowych odpowiednich zachowań ekologicznych. Dzięki uczestnictwu dzieci w warsztatach wyjazdowych, rodzice mogli zapoznać się z ofertą turystyczną Poleskiego Parku Narodowego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację zadania: dyrekcji, nauczycielom i rodzicom ze szkół, które wzięły udział w projekcie, za świadomość konieczności edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz dbałość o ich rozwój w różnych aspektach; dzieciom i młodzieży za odpowiednią postawę podczas wyjazdów i chęć poznawania bogactwa przyrodniczego naszego regionu; pracownikom Poleskiego Parku Narodowego za świetną organizację warsztatów. Na zakończenie dziękujemy również Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego za możliwość realizacji zadania, w szczególności Departamentowi Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Zadanie publiczne dofinansowane zostało w ramach dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. na podstawie umowy nr 3/PE/22 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1327, z późń. zm.).

Umieszczono w kategoriach: plenery
Skip to content