O nas

FUNDACJA BIZNES EDUKACJA ROZWÓJ rozpoczęła działalność w 2021 r. Zespół Fundacji tworzą osoby o różnym doświadczeniu – pracowaliśmy w organizacjach pozarządowych, firmach prywatnych i instytucjach publicznych, prowadziliśmy własne działalności gospodarcze, zarządzaliśmy przedsiębiorstwami. Potrafimy skutecznie pozyskiwać środki na różne inicjatywy, rozumiemy biznes oraz potrzeby osób wywodzących się z różnych środowisk i grup, w tym marginalizowanych. Połączyła nas chęć działania na rzecz dobra wspólnego, zbudowania na bazie naszych doświadczeń organizacji, która będzie skutecznie działać na rzecz rozwoju społeczeństwa. Chcemy to robić poprzez uruchamianie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, gospodarczych, kulturalnych i społecznych. Wierzymy, że filarami nowoczesnego społeczeństwa są Biznes, Edukacja i Rozwój – stąd nazwa naszej organizacji. Zapraszamy do współpracy!

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej, gospodarczej, kulturalnej i społecznej.
 • Kształtowaniu w społeczeństwie postaw prospołecznych, prozdrowotnych i proekologicznych.
 • Szerzenie w społeczeństwie wiedzy z dziedziny: gospodarki i nauki, kultury i sztuki, oświaty i wychowania, ochrony środowiska i ochrony zabytków, opieki i pomocy społecznej.
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
 • Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki regionu poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym rozwoju samozatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej.
 • Rozwój edukacji i nowoczesnych narzędzi edukacji, rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Kształcenie w formach pozaszkolnych i kształcenie ustawiczne osób dorosłych.
 • Działanie na rzecz wyrównywania szans, w tym upowszechnianie i ochrona praw kobiet i działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych.
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i bezpiecznych warunków pracy.
 • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
 • Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Popieranie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji.
 • Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prezes Zarządu: Robert Cybulak

Siedziba rejestrowa: ul. Tumidajskiego 6/16, 20-247 Lublin

KRS: 0000922306, NIP: 9462709909, REGON: 389972500

Skip to content