SOS dla środowiska – warsztaty z segregacji odpadów!

O projekcie

Celem głównym  projektu „SOS dla środowiska – warsztaty z segregacji odpadów!” jest edukacja ekologiczna 45 dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat, uczniów szkół podstawowych z Lublina, realizowana metodami warsztatowymi, dopasowanymi do wieku uczestników, ukierunkowana w szczególności na kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych i upowszechnienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, segregacji odpadów.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W projekcie zaplanowano warsztaty, które będą realizowane w formie zajęć stacjonarnych (2 godz. lekcyjne) oraz terenowych – w lesie (4 godz. lekcyjne) na grupę. Łącznie przewidziano 3 grupy warsztatowe po średnio 15 osób. Warsztaty dla każdej grupy będą prowadzone w ciągu 1 dnia. Warsztaty stacjonarne zostaną zorganizowane w Akademii Pasji w Lublinie (partner projektu), natomiast warsztaty terenowe w lesie Stary Gaj (las w południowo-zachodniej części miasta Lublin).

Podczas warsztatów stacjonarnych (pt. Świadomość ekologiczna dot. właściwego postępowania z odpadami i zapobiegania wytwarzania odpadów) zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące właściwego postępowania z odpadami i zapobiegania produkcji nadmiernej ilości odpadów. Omówione zostaną pojęcia związane z segregacją odpadów, recyklingiem, neutralizacją i rozkładem odpadów.

Podczas warsztatów terenowych (pt. Po drodze z ekologią) dzieci będą miały za zadanie m.in. sprzątanie lasu zgodnie zasadami segregacji: metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, papier, szkło. Do tego zadania zostaną udostępnione dzieciom worki w odpowiednich kolorach oraz rękawiczki. Poprzez realizację warsztatów w terenie chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, dlaczego warto chronić przyrodę – brak odpowiedniej gospodarki odpadami stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności, powietrza oraz wód: dzikie wysypiska śmieci w lasach stanowią zagrożenie dla flory i fauny, zwiększają zanieczyszczenie wód i gleby. W trakcie warsztatów terenowych, dzięki bliskości natury, dzieci będą mogły zapoznać się z tzw. kąpielami leśnymi. Kąpiele leśne to rodzaj terapii naturalnej, relaksu z dala od telefonów i innych rozpraszaczy, to zanurzanie się piękno natury przy pomocy wszystkich zmysłów. W ten sposób każdy może odzyskać równowagę i spokój, o które tak trudno w codziennym życiu.

Do pobrania:

Uzupełnieniem warsztatów będzie konkurs: Myśl eko – pozytywnie – w formie quizu z zakresu tematyki poruszanej w trakcie warsztatów (m.in. zasady segregacji odpadów, rozkład odpadów, recykling). Quiz będzie składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów (poprawne odpowiedzi), otrzymają nagrody – w każdej grupie najlepsze 3 osoby. Nagrody to książki o tematyce ekologicznej/ochrony przyrody lub smartband.

Po zrealizowaniu warsztatów dla wszystkich grup, nastąpi oficjalne zakończenie projektu poprzez zorganizowane plenerowego spotkania edukacyjno – integracyjnego podsumowującego działania projektowe (m.in. podziękowanie uczestnikom, wspólny poczęstunek, integracja). Na spotkanie zaproszone zostaną dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem. Miejsce realizacji spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.

Skip to content